KVKK Aydınlatma Metni

ASİL PLAST POLİMER PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI

Asil Plast Polimer Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Asil Plast”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın,  iş yeri/web sitesi ziyaretçilerimizin ve tüm diğer ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenme süreçleriyle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Başta KVKK ve sair mevzuat hükümleri ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Asil Plast, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

  1. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı özgür irade ile verilmiş rıza.

İlgili Kişi: Kişisel Verilerin ait olduğu gerçek kişi (çalışan, müşteri, yatırımcı, tedarikçi, hissedar vs.)

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Başkalarının öğrenmesi halinde kişinin ayrımcılığa maruz kalabileceği; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  1.  Hangi kişisel verileri işliyoruz?

Asil Plast ile telefon, Whatsapp veya e-posta üzerinden yaptığınız yazışma ve görüşmelerdeki paylaşımlarınız, iş sözleşmesine bağlı olarak yürüttüğünüz çalışmalar kapsamında verdiğiniz bilgileriniz, web sitesini ve iş yerlerimizi ziyaretleriniz, iş başvurusunda bulunmanız veya bir başka şekilde hukuki veya ticari bir ilişkiye girmenize bağlı olarak tarafımızca aşağıda belirtilen kategorilerde kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

1-Kimlik

(Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.)

2-İletişim

 (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.)

3-Lokasyon

 (Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.)

4-Özlük

 (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.)

5-Hukuki İşlem

 (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.)

6-Müşteri İşlem

 (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.)

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

 (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.)

8-İşlem Güvenliği

 (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.)

9-Risk Yönetimi

 (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.)

10-Finans

 (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.)

11-Mesleki Deneyim

 (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.)

12-Pazarlama

 (Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.)

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

 (Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.)

14-Kılık Ve Kıyafet

 (Kılık kıyafete ilişkin bilgiler v.b.)

15-Sağlık Bilgileri*

 (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.)

16-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri*

 (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.)

 

*Özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası ile işlenmekte olup, özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Asil Plast, özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasında gerekli tedbirleri almaktadır.

 

  1. İlgili Kişi Kategorileri

1-Çalışan Adayı

4-Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

7-Müşteri,Tedarikçi, İş ortağı

2-Çalışan

5-Stajyer

8-Ürün veya Hizmet Alan Kişi

3-Hissedar/Ortak

6-Tedarikçi Çalışanı

9-Ziyaretçi

 

  1.  Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarım Amacı

İlgili Kişilerin kişisel verileri,  fiziksel (doldurulan formlar, imzalanan sözleşmeler, iş başvurusu kapsamında paylaşılan CV’ler vb.) ve/veya elektronik ortamda (telefonla veya e-mail üzerinden yapılan paylaşımlar, websitesinin kullanımına bağlı olarak devreye giren cookies/çerezler, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler vb.) otomatik olan ve olmayan yollarla, mevzuatta öngörülen ilkelere, KVKK m.5 ve m.6’ya uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmekte, ve Alıcı’lara aktarılabilmektedir.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

  1. Alıcılar

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde; SGK ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilere, nakliyecilere, hissedarlarımıza, firma içi ilgili birimlere, avukatlara, hizmet sağlayıcılara, bankalara, muhasebeci ve mali müşavirlere,  Sayıştay, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Dairelerine aktarılabilmektedir.

E-posta üzerinden ve/veya Whatsapp hattı üzerinden işlenen kişisel veriler, E-posta/WhatsApp hizmeti kapsamında tedarikçinin sunucularının yurt dışında bulunuyor olması nedeniyle yurtdışına aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Koşulları

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, yasal zorunluluklar, açık rıza, sözleşmesel yükümlülükler ve Asil Plast’ın meşru menfaatleri için gerekli olduğu ölçüde ve müddetçe işlenmekte, kanunun ve teamülün gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır. İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkmış olan kişisel veriler, Asil Plast tarafından işbu Politikaya, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Kategorisi

Veri Saklama/İmha Süresi*

Çalışanlara ait Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük, Sağlık, Finans, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

10 yıl

Çalışan Adaylarına ait Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim verileri

2 yıl

Müşteri/Tedarikçi/İş ortaklarına ait Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

5 yıl

Ziyaretçilere ait Kimlik, İletişim, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

2 yıl

 

*Süreler son işlem tarihinden itibaren başlamaktadır.  Asil Plast, işbu tablodaki süreleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Tedbirler

Asil Plast, kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik tedbirler almaktadır. İdari olarak; kişisel veri işlemeye başlamadan önce firma tarafından, ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte, kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmekte, kişisel verilerin korunması hakkında firma içi eğitim verilmekte, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmakta, imzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri eklenmekte, gizlilik taahhütnameleri yapılmakta, kişisel veri güvenliği takibi ve denetimleri yapılmaktadır.

Teknik olarak; kişisel verilerin işlendiği fiziksel ortamlarda kilit bulundurulmakta, kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliği sağlanmakta,, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta,  anti-virüs sistemleri kullanılmakta, ağ sistemi dışarıya kapalı tutulmakta, firewall ile veri güvenliği sağlanmakta, ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta, kişisel veriler yedeklenmekte, log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmakta, özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve kep veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmekte, saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmakta, sızma testi uygulanmakta, taşınabilir bellek, cd, dvd ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmakta, veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

KVKK. 11. maddesi uyarınca, Asil Plast’a başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda yazılı adreslerimiz üzerinden ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize iletebilirsiniz.

Asil Plast taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. İşbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Bilginize sunar, Asil Plast’a güvendiğiniz için teşekkür ederiz.

Veri Sorumlusu: Asil Plast Polimer Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Karacaoğlan Mh. 6171/2 Sk. No: 2/1 Bornova / İzmir

E-posta adresi: info@asilplast.com

Kep adresi: asilplast@hs03.kep.tr